1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gehele aanbod van ruitershop HippoStore in haar webwinkel en op alle tussen de consument en ruitershop HippoStore aangegane overeenkomsten op afstand. Door te bestellen in de webwinkel, accepteert de consument de Algemene Voorwaarden.

1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, wanneer nadrukkelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde producten.

 

2. Totstandkoming van de overeenkomst

2.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de consument het aanbod van ruitershop HippoStore langs elektronische weg heeft aanvaard.

2.2 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt ruitershop HippoStore onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

2.3 ruitershop HippoStore treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving.

2.4 ruitershop HippoStore kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien ruitershop HippoStore op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren.

2.5 Het staat ruitershop HippoStore vrij om een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. Deze keuze ligt geheel bij ruitershop HippoStore en zij hoeft dit niet te motiveren. Indien ruitershop HippoStore een bestelling of aanvraag weigert, deelt ruitershop HippoStore dit onmiddellijk mee aan de consument.

 

3. Het aanbod

3.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

3.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als ruitershop HippoStore gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden ruitershop HippoStore niet.

3.3 De website bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

de prijs inclusief BTW;

de eventuele kosten van aflevering;

de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingrecht;

de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;

de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs.

 

4. De prijs/ verzendkosten

4.1 De prijzen op het moment van bestelling van een product zijn van toepassing. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent en zijn inclusief BTW.

4.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt in een magazine/flyer/nieuwsbrief of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.

4.3 De prijzen die in de webshop worden genoemd zijn exclusief verzendkosten. Voor de hoogte van de verzend- en rembourskosten maakt het niet uit of de consument één of meerdere producten bestelt, het eindtotaal is bepalend.

 

5. Betaling

5.1 Bij bestellingen via de webwinkel kan op de volgende manieren worden betaald:

– directe online betaling

Ruitershop HippoStore kan de betalingsmogelijkheden uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen dan in ieder geval kenbaar worden gemaakt via de internetsite.

5.2 In het geval dat met ruitershop HippoStore een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de consument in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder dan te stellen en overeen te komen voorwaarden.

5.3 In het geval dat voor een betaalwijze met een credit card wordt gekozen, zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Ruitershop HippoStore is geen partij in de relatie tussen de consument en de kaartuitgever.

5.4 Ten laste van de consument komen alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, hieronder mede begrepen incassokosten, die ruitershop HippoStore als gevolg van niet-nakoming door de consument van diens (betalings-)verplichtingen zal maken.

5.5 In geval van niet-tijdige betaling is ruitershop HippoStore bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de consument zijn betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van kosten als bedoeld in artikel 5.4 daaronder begrepen.

 

6. Levering

6.1 Ruitershop HippoStore verzendt, (zelf dan wel) via een derde, de geaccepteerde bestellingen zo snel mogelijk in volgorde van binnenkomst. Indien een product op voorraad is, bedraagt de gemiddelde levertijd 3 werkdagen vanaf de besteldatum. (naar een adres in België)

6.2 Als een levering niet, of niet binnen de gemiddelde termijn kan plaatsvinden, bijvoorbeeld in geval dat de producten niet op voorraad zijn, wordt de consument daarover zo spoedig mogelijk per mail bericht.

6.3 Ruitershop HippoStore is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.

 

7. Retourneren en herroepingsrecht

Herroepingsrecht

7.1 De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij HippoStore.
De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant HippoStore Singel 7 9940 Sleidinge, [email protected] , via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.
Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan HippoStore heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan HippoStore Singel 7 9940 Sleidinge. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.
De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.
Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt HippoStore zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.
Voor volledige terugbetaling verwachten wij artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren en gebruiksaanwijzingen.
Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal HippoStore alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, exclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat HippoStore op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan HippoStore wachten met de terugbetaling tot dat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.
Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door HippoStore geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.
HippoStore betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klantuitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Herropingsrecht modelformulier

8 Eigendomsvoorbehoud

8.1 De artikelen blijven eigendom van ruitershop HippoStore tot het volledige factuurbedrag door de consument is voldaan.

8.2 De consument mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

 

9 Garantie en aansprakelijkheid

9.1 Ruitershop HippoStore staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

9.2 Ruitershop HippoStore is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei directe of indirecte schadevergoeding aan de consument of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van ruitershop HippoStore .

9.3 Indien ruitershop, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product waardoor de schade is veroorzaakt.

9.4 Ondanks de constante zorg en aandacht die ruitershop HippoStore aan de samenstelling van de website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

9.5 De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Ruitershop HippoStore behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving door te voeren.

9.6 De consument is gehouden ruitershop HippoStore te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen ruitershop HippoStore mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de consument dienen te komen.

9.7 Het is mogelijk dat ruitershop HippoStore op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Ruitershop HippoStore is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

 

10. Overmacht

10.1 In geval van overmacht is ruitershop HippoStore niet gehouden haar verplichtingen jegens de consument na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de consument geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enige moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

 

11. Intellectuele eigendom

11.1 De consument erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, tekens, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij ruitershop HippoStore , aan haar gelieerde bedrijven, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder tevens begrepen sui generis rechten op databanken en topografie van halfgeleiders producten, of andere voortbrengselen, alsmede al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

11.2 Consument verplicht zich geen inbreukmakend gebruik te maken van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel.

 

12. Privacy

12.1 Door te bestellen geeft de consument gelijkertijd toestemming aan Ruitershop HippoStore zo nodig de persoonsgegevens van de consument te gebruiken. Ruitershop HippoStore gebruikt de gegevens van de consument uitsluitend voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienstverlening. De door de consument verstrekte persoonsgegevens worden zonder de toestemming van de consument niet aan een derde partij verstrekt voor commerciële doeleinden.

12.2 De gegevens van de consument worden slechts bewaard voor zover dat noodzakelijk is voor het realiseren van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens door ruitershop HippoStore worden verkregen en verwerkt. Naast het uitvoeren van de overeenkomst wordt hieronder verstaan het realiseren van marketingdoeleinden en het onderhouden van de klantrelatie met de consument.

12.3 Ruitershop HippoStore zal de gegevens van de consument uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacybeleid. De internetsite bevat een Privacy Statement.

 

13. Persoongegevens/ Leeftijdsgrens

13.1 Ruitershop HippoStore accepteert geen bestellingen van personen onder de 18 jaar.

 

14. Toepasselijk recht

14.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van ruitershop HippoStore is uitsluitend het Belgische recht van toepassing, met uitzondering van de regels van het internationaal privaatrecht. Bij geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

 

15. Geschillen

15.1 Het e-mailadres van de klantenservice is [email protected] . Klachten worden doorgaans binnen 10 dagen behandeld. Indien dit om enige reden niet mogelijk is wordt de afnemer op de hoogte gesteld van de vertragingsduur.

15.2 De consument is in de gelegenheid het geschil voor te leggen aan een onafhankelijke geschillencommissie. Dit kan zijn: Consumenten Ombudsdienst, Koning Albert II-laan – 1000 Brussel – www.consumentenombudsdienst.be, hetgeen onverlet laat het recht van de afnemer het geschil voor te leggen aan een daartoe bevoegde rechter.

 

16. Bedrijfsinformatie klantendienst

Ruitershop HippoStore is gevestigd te Singel 7, 9940 Sleidinge en geregistreerd in de KBO onder nummer: BE BE 0737 696 480

De klantendienst is bereikbaar op het nummer: +32 (0)9.226.09.80 (di - vrij: 9u00 tot 18u00, za: 10u00 – 18u00) gesloten op zondag, maandag & feestdagen!

 

Wet kopen op afstand

De verkoop via internet is een vorm van verkoop op afstand gereglementeerd door de bepalingen van het boek VI “Marktpraktijken en consumentenbescherming” van het Wetboek van economisch recht (art. VI.45 en volgende WER).

Menu
Mijn account
Registreren
Maak bestellen nóg makkelijker!
  • Al je orders en retouren op één plek
  • Het bestelproces gaat nog sneller
  • Je winkelwagen is altijd en overal opgeslagen
Registreren
Inloggen
Or sign up here
Wachtwoord vergeten?
Favorites
U heeft geen items in uw lijst.
Winkelwagen
U heeft geen artikelen in uw winkelwagen
Ga verder met winkelen
Filters
Taal & Valuta
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »